تحقیق حسابرسی

 • تحقیق حسابرسی
  تحقیق حسابرسیدسته: حسابداری
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 59 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 77

  اقتصاد دانان تصدیق كرده اند كه یك فرد باید منابع (زمین ، كار ، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حركت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل كرده وكارفرما به عنوان مالك ، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود

  قیمت فایل فقط 5,000 تومان

  خرید

  فهرســــــت

  مقدمه                          5

  پیشینه حسابرسی                        6

  انواع موسسات حسابرسی           10

  موسسات محلی             10

  موسسات منطقه ای                  10

  موسسات ملی           10

  هشت موسسه بزرگ                    10

  نقش حسابرسی در اقتصاد كشور           11

  حسابرسی چیست ؟                           12

  نكاتی چند در خصوص ماهیت قانونی موسسات غیر تجاری       14

  روش و مراحل ثبت موسسه                             15

            فرم تقاضانامه ثبت موسسه              15     

            انتخاب نام موسسه                          15

            مدارك لازم جهت ثبت موسسه          15

            ثبت در دفتر اندیكاتور                         16   

            درج آگهی در روزنامه كثیرالانتشار                   16   

            تغییرات در موسسه                     17

  نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه                 17

  مدارك لازم جهت ثبت موسسات حسابرسی          17

  اساسنامه موسسه حسابرسی                    18

  استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی             21

  استانداردهای عمومی                                21

  استانداردهای اجرای عملیات                      21

            استانداردهای گزارشگری                       22

  آیین رفتار حرفه ای                                              23

           نیاز به آیین رفتار حرفه ای                      23

  آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل              25

            اصول در رفتار حرفه ای حسابرسان              26

  انواع حسابرسی                                                27

           حسابرسی صورتهای مالی                         27

           حسابرسی رعایت                        27

           حسابرسی عملیاتی                                28

  گزارش حسابرسان                         29

           اهمیت گزارش حسابرسان                                 29

           بند مقدمه گزارش حسابرسان                                 29

           بند دامنه رسیدگی گزارش حسابرسان         31

           بند اظهار نظر گزارش حسابرسان                        31

           نمونه ای از گزارش حسابرسان مستقل                  33

  كاربرگهای حسابرسی                   34

           كاربرگ حسابرسی چیست ؟                       34

            مالكیت كاربرگهای حسابرسی               35

            انواع كاربرگها                                              35

  رسیدگی به مدارك عمومی                           38

  شركتنامه و اساسنامه                                 40

  قراردادهای مشاركت شركا                            41

  صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره                 42

  قراردادهای منعقده توسط شركت صاحبكار                  43

  قوانین و مقررات                                                  44

             قوانین و مقررات مربوط به حرفه و عملیات حسابرسی            44

             قوانین ومقررات تجاری                                                     46

             قوانین و مقررات مالیاتی                                46

             قوانین و مقررات مربوط به اموال و معاملات                   46

             قوانین كار و تأمین اجتماعی                          47

             قوانین و مقررات ناظر بر موسسات دولتی                  47

             قوانین خاص                                           47

  وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد                48

            منابع و ماهیت وجوه نقد                        48

            نحوه برخورد حسابرسان در رسیدگی به وجوه نقد                   49

            چقدر زمان برای حسابرسی وجوه نقد ؟                                 49

            برنامه حسابرسی وجوه نقد                                     50

  حسابهای دریافتنی ، اسناد دریافتنی و معاملات فروش               52

            منشا و ماهیت حسابهای دریافتنی                        52

            منشا و ماهیت اسناد دریافتنی                           52

            هدفهای حسابرسان از رسیدگی به دریافتنی ها             53

            برنامه حسابرسی دریافتنی ها و معاملات فروش                54

  موجودیهای مواد و كالا و بهای تمام شده كالای فروش رفته             56

  منشا و ماهیت موجودیهای مواد و كالا و بهای تمام شده كالای فروش رفته     56

  چگونگی برخورد حسابرسان در رسیدگی به موجودیهای مواد و كالا              57

  برنامه حسابرسی موجودیهای موادوكالاو بهای تمام شده كالای فروش رفته   58   

  اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ؛ استهلاك و تهی شدن                     60

  چگونگی برخورد حسابرسان با حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات       60

  برنامه حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات                      61

  استهلاك          62

  برنامه حسابرسی ـ هزینه استهلاك و استهلاك انباشته                    64

  حسابهای پرداختنی و سایر بدهیها                 66

  منشا و ماهیت حسابهای پرداختنی                                    66

  چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به حسابهای پرداختنی                67

  برنامه حسابرسی                             68

  بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ؛ زیانهای احتمالی         70 

  بدهی های بهره برداری                                                    70

  چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به بدهی های بهره دار           71

  برنامه حسابرسی بدهی های بهره دار                                       72

  منابع و ماهیت حقوق صاحبان سرمایه                             73

  برخورد حسابرسان با حسابرسی حقوق صاحبان سرمایه    73

  برنامه حسابرسی ـ سهام سرمایه                                  74

  رسیدگی بیشتر به درآمدها و هزینه های تكمیل حسابرسی                   76

  نوع و ماهیت درآمد و هزینه ها                                     76

  چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به درآمدها و هزینه ها            76

  اسناد و مدارك                                          77

  منابع و مآخذ           

  مقدمه

  اقتصاد دانان تصدیق كرده اند كه یك فرد باید منابع  (زمین ، كار ، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حركت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل كرده وكارفرما به عنوان مالك ، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود .

  در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریكاردو و كارل ماركس عوامل موثر در رشد اقتصادی را شناسایی كردند . این عوامل برای مثال اندوختن سرمایه ( شامل پیشرفت تكنولوژی ) ، تغییرات جمعیت ، تقسیم كار و كارآفرینی می باشد اینها پایه بسیاری از تئوریهای رشد اقتصادی هستند .

  كارآفرینی یكی از عوامل ایجاد توسعه است زیرا كارآفرینی عاملی است كه دیگر عوامل را در كنار هم می گذارد تا موسساتی بهره ور و خلاق ایجاد شوند كه موجب توسعه جامعه باشند .

  زمانی كه كارآفرینی به عنوان شغل توسط بسیاری از اعضای یك جامعه پذیرفته شود ، آن جامعه بسیار بسیار سریع توسعه می یابد .

  نیاز به كالا یا خدمات یك موقعیت اقتصادی است زمانی كه مردم به چیزی احتیاج دارند ، خواهان و مایل به پرداخت پول برای تأمین نیازشان هستند . به طور كلی توانایی اشخاص برای ارائه نوع كالا و خدماتی كه دیگران نیاز دارند ، در زمان مناسب و مكان مناسب و به افراد مناسب و با قیمت مناسب را كارآفرینی می گویند .

  كارآفرینی تأثیر مستقیمی روی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد . هر چه یك جامعه بیشتر در فعالیتهای كارآفرینی شركت كند ، سریع تر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد .

  ما همچنین متوجه شدیم كه كشور ما در مقایسه با كشورهای توسعه یافته مسیر طولانی پیش رو دارد و به این دلیل به طور جدی در حال تشویق توسعه كارآفرینی در سطح جامعه می باشیم .

  پیشینه حسابرسی:

  تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم ، ایجاد كارخانه های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرحهای عظیمی چون احداث شبكه های سراسری راه آهن را می طلبیدكه نیازمند به سرمایه های كلان بود .  تأمین چنین سرمایه هایی از امكانات مالی یك یا چند سرمایه گذار فراتر بود و  از سویی، یك یا   چندسرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجارتی چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، بهره گیریاز دو دست آورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی،یعنی سازماندهی و همكاری ، شركتهایی  شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدودد به مبلغ         سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین شركتهایی ، سرمایه های كوچك تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های كلان و توزیع مخابرات تجارتی فراهم آمد. سرمایه های چنین شركتهایی به سهام تقسیم وسهام آنهاقابل نقل و انتقال بود . رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشاركت صاحبان سرمایه های كوچك در این بازار شد . تنظیم نحوه اداره شركتهای سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها ، نظم یافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار ، ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بود كه به نضج شركتهای سهامی و فزونی شمار طبقه ای از سرمایه گذاران انجامید كه نه مستقیمأدر اداره شركتها   مشاركت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند . شركتهای سهامی توسط هیأتهای مدیره ای اداره می شدومی شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكیل و یا منتخب آنها هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالكیت و اداره سرمایه در كشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران كارآزموده و حرفه ای انجامید  كه در عین اقتدار كامل در اداره واحد های اقتصادی گاه در سرمایه آنها سهمی نا چیز داشتند و اندیشه جدایی مالكیت از مدیریت را مصداق عملی بخشید.

  سازمان جدید سرمایه ، زمینه وظایف حسابداری را گسترده تركرد و تهیه و ارائه گزارشهایی لازم شدكه بتواند  سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه هایشان ، ارزیابی عملكرد  و  سنجش  كارآیی مدیران  و گردانندگان مؤسسه و بالاخره آینده سرمایه گذاریهایشان مطلع كنند . از طرفی در تداوم  این  تحول  ،بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانكها و مؤسسات اعتباری كه بخش بزرگی ازاعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه ای واحدهای اقتصادی  فراهم می آورد متوجه صورتهای مالی   شركتها وسایر واحدهای اقتصادی شدندو در این مسیر ، دامنه عملیات حسابداری و گزارشگری  مالی گسترش بیشتری یافت.

  افزایش موارد استفاده و شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی به دنبال و درتداوم افزایش شمار شركتهای سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول ، هدف حسابداری را از رفع نیازهای محدود صاحب سرمایه به پاسخ گویی به نیازهای  اطلاعاتی       گروه های متعدد  ذیحق  ،  ذینفع  وذیعلاقه ارتقاء دادو به كار حسابداری نقشی اجتماعی بخشید .

    نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در مؤسسات  نمی توانستند به تنهایی  ایفاء كنند  . زیرا وجود رابطه استخدامی  مستقیم ، آنان را به پذیرش نظرات مدیران شركتهای سهامی و   سایر واحدهای اقتصادی ملزم می كرد و از طرفی اشتغال آنان در مؤسسات ، نوعی جانبداری طبیعی از مؤسسه را در پی داشت . در نتیجه ، صورتهای مالی كه توسط این  گروه  از  حسابداران با نظر و مسئولیت مدیران تهی می شد نمی توانست بابی طرفی و اعتماد قابل قبول ، نیازهای گروههای مختلف استفاده كننده از  اطلاعات  مالی  را كه حقوق ، منافع و علایق گوناگون و گاه  متعارض داشتند ، برطرف نماید . چاره این مشكل ، انتحاب حسابداران خبره ای توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود كه با رسیدگی به مدارك ،  اسناد  و حسابهای  یك  واحد اقتصادی  هر گونه  تقلب  و سوء استفاده ای را كشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مؤسسه بی طرفانه اظهار نظر نمایند .

  تجمع حسابداران متخصص ، باسابقه و ورزیده كه چنین وظایفی را به عهده می گرفتند در اجمنهایی كه  التزام  به  رعایت  آیین رفتار  حرفه ای  مدونی لازمه عضویت درآنها بود و بالاخره پذیرش  اجتماعی  حسابداران  مستقل  با نمایش  راستگویی  ،  درستكاری  و  تخصص، درعمل ، نخستین نظام حرفه ای حسابداری را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان   پدید  آورد  كه

  مقارن همان سالها و در نیمه اول قرن بیستم در كشورهای دیگر نیز نظامهای حرفه ای حسابداری ایجاد و در بعضی از كشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی ، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت.

  توضیح مختصر بالا نشان میدهد كه حسابرسی به عنوان یك حرفه ، یك تخصص و یك رشته ، عمرنسبتاً كوتاهی دارد كه به زحمت به بیش از یكصد سال می رسد . اما همزمان و همراه   با  تحولات  شتاب  آمیز یكصد  سال گذشته  ،  حرفه حسابرسی به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده ، به عنوان یك دانش تخصصی مطرح و علاوه بر نشریات مراجع  و جوامع حرفه ای  ،  مؤلفان  و  پژوهشگران  متعددی رسالات  ،  مقالات و كتابهای گوناگونی  را

  تهیه كرده اند كه به بیان اصول ،  روشها  و  عملكرد این  رشته از فعالیت می پردازد . در عین حال فرآیند تكاملی حسابرسی با بكار گیری علوم و فنون دیگر ، مانند  آمار و  ریاضیات  ، مدیریت  و سیستمهای  اطلاعاتی  در حسابداری  و حسابرسی  همراه  بود  و تغییرات  وسیع   در  تكنولوژی اطلاعات كه به گسترش فزاینده سیستمهای كامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید

  حسابداری را   متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی كرده است.

  اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی كشور نبود ،  به

  عبارت دیگر،پیدایش وگسترش شركتهای سهامی یا با مسئولیت محدود و با توسعه بازار سرمایه ،   نیاز   به حسابرسی  را  پدید نیاورد  بلكه  دراقتباسی ساده انگار  و  الگو برداری  بدون مضمون از روابط  اقتصادی – اجتماعی غرب ، در قانون تجارت 1310 كه اقتباس از قانون تجارت بلژیك تهیه و تصویب شددر مبحث راجع به شركتهای سهامی مقرر گردید كه مجمع عمومی هر شركت سهامی یك یا چند بازرس ( مفتش ) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب كند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارك شركت درباره اوضاع عمومی شركت و صورتهای مالی كه توسط مدیریت تهیه می شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد . اگرچه مجامع عمومی شركتهایی كه پس از این  قانون  ظاهراً به شكل سهامی تشكیل گردیدند بنابر الزام مزبور

  بازرس یا بازرسانی را انتخاب می كردند واین بازرسان  گاه به حسابهای  شركت نیز رسیدگی    می كردند  اما  انجام  حسابرسی  درمعنای متعارف آن توسط  بازرسان   در كار نبود و هنوز هم نیست .

  در سال  1362  موضوع  ادغام  موسسات  حسابرسی  بخش  عمومی مطرح و قانون تشكیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید .

  قیمت فایل فقط 5,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : حسابرسی و حسابداری , تفاوت بین حسابرسی و بازرسی قانونی , بازرس قانونی , استاندارد های حسابرسی , تعریف استانداردهای حسابرسی